Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.krmimkvalitne.cz/.

Informace, které byste neměli přehlédnout:

Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.

Stisknutím tlačítka „Koupit“ s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží a jste povinni nám zaplatit kupní cenu.

Pokud u zboží uvádíme, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat do doby uvedené v části 10 těchto VOP.

Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů.

Bližší informace vytknutí vad (reklamacích) najdete v části 12 těchto VOP a  v našem reklamačním řádu.

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách pro zpracování osobních údajů.

1. KONTAKTNÍ A BANKOVNÍ ÚDAJE

1.1. Provozovatel e-shopu: 

KRMÍM KVALITNĚ s.r.o.,

Sídlo: Olomoucká 247/46, Předměstí, 746 01 Opava

IČO: 01383523,

DIČ: CZ01383523,

zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 55677 (dále jen “prodávající” nebo “my”)

Telefon: +420 608 480 009,

E-mail: info@krmimkvalitne.cz 

1.2. Reklamace a vrácení zboží:

Na adrese našeho kamenného obchodu: KRMÍM KVALITNĚ s.r.o., Olomoucká 247/46, Předměstí, 746 01 Opava

Na adrese našeho centrálního skladu: KRMÍM KVALITNĚ s.r.o., U Statku 449/6, 747 05 Opava - Malé Hoštice

Telefon: +420 608 480 009

E-mail: info@krmimkvalitne.cz

2. JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?

e-mail zákazníka - adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři;

e-shop - náš internetový obchod, který provozujeme na webové stránce www.krmimkvalitne.cz;

kupní smlouva - závazek obsahující celou řadu práv a povinností - nás jako prodávajícího a vás jako kupujícího, který společně uzavíráme na základě vaší objednávky našeho zboží na našem e-shopu; 

občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

podnikatel - za podnikatele je považována každá fyzická osoba nebo právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, ústav), která vykonává samostatně na vlastní účet a odpovědnost na základě živnostenského oprávnění nebo jiným způsobem výdělečnou činnost s úmyslem věnovat se této činnosti soustavně za účelem dosažení zisku (podnikatelskou činnost); Tato osoba v rámci své podnikatelské činnosti s prodávajícím uzavře kupní smlouvu nebo s prodávajícím jinak právně jedná; Řídíme se zásadou, že pro zákazníka, který uvede své IČO, případně i DIČ, platí ustanovení těchto VOP vztahující se na podnikatele;

spotřebitel - každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání s námi uzavře kupní smlouvu, nebo s námi jinak právně jedná;

VOP - tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i vás při uzavírání kupní smlouvy;

uživatelský účet - uživatelský účet zákazníka zřízený za podmínek stanovených těmito VOP;

zákazník - jste to vy, kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel (označovaný také jako „vy“)

3. SDĚLENÍ ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Předtím, než si u nás zakoupíte zboží, podívejte se na tuto část. 

3.1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie a zobrazení zboží na e-shopu mají pouze ilustrační charakter.

3.3. Zboží, cena, náklady. Námi nabízené zboží na e-shopu a popis jeho hlavních vlastností je k dispozici u příslušného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a zákonem stanovených poplatků. Není zahrnuta výše poplatků za dopravu a cena za speciální druh balení. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).

3.4. Možnosti platby a dopravy. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky a také v části 8 a 10 těchto VOP. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr z nabízených možností.

3.5. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka “Koupit” v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 6 těchto VOP.

3.6. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 12 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.

4. SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

Na našem e-shopu vítáme všechny! Pokud jste spotřebiteli, máte však speciální práva. O nich se můžete dočíst více v této části.

4.1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:

4.1.1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo

4.1.2. u kupní smlouvy s dodáním ve více částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

4.1.3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 4.1.1 až 4.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy (ideálně společně s vráceným zbožím) či sdělením na náš e-mail info@krmimkvalitne.cz.

4.2. Formulář pro odstoupení od smlouvy. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde a je součástí těchto VOP.

4.3. Kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit. Zákazník není oprávněn odstoupit od následujících smluv:

4.3.1. o dodávce zboží, které bylo upraveno nebo vytvořeno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu;

4.3.2. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;

4.3.3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;

4.3.4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

4.3.5. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

4.3.6. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období.

4.4. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal.

4.5. Vrácení zboží v našem kamenném obchodě. Zboží můžete zaslat nebo předat osobně: KRMÍM KVALITNĚ s.r.o., Olomoucká 247/46, Předměstí, 746 01 Opava. V případě, že se rozhodnete využít tento způsob vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy, pak si náklady na vrácení zboží platíte sami. To platí i v případě, že zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (především pro jeho velké rozměry atp.). V takovém případě ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši 1 000,- Kč za paletu.

4.6. Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.

4.7. Výměna otevřeného pytle. Nevyhovující krmivo z našeho e-shopu Vám ve lhůtě 30 dnů od jeho doručení k Vám vyměníme v rámci našeho programu „Výměny otevřeného pytle“ i v případě otevřeného balení granulí a nebudeme se Vás ptát proč, a to na adresách uvedených v předchozím odstavci.

4.8. Výměna otevřeného pytle a snížení hodnoty zboží. V případě, že využijete naši nabídku „Výměny otevřeného pytle“ na výměnu otevřeného balení krmiva, bude hodnota nevyhovujícího krmiva snížena o cenu využitého množství krmiva, a to minimálně o cenu za jeden (1) kg krmiva. Vrácené krmivo zvážíme a ve výši zůstatkové hodnoty si můžete vybrat kterékoliv jiné krmivo z naší nabídky. Pokud bude hodnota nově vybraného krmiva vyšší než zůstatková hodnota vráceného krmiva, uhradíte nám cenový rozdíl. Bližší informace k podmínkám využití „Výměny otevřeného pytle“ naleznete na našem e-shopu.

4.9. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.

4.10. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@krmimkvalitne.cz a telefonního čísla +420 608 480 009.

4.11. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení zákaznických sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.

4.12. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení zákaznických sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení zákaznických sporů on-line).

4.13. Recenze. Recenze je možné vkládat přímo na našem e-shopu nebo prostřednictvím webových stránek https://www.heureka.cz. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka, najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Více informací o tom, jak zpracováváme recenze vložené na náš e-shop najdete zde. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.

4.14. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě.

5. UŽIVATELSKÝ ÚČET A DALŠÍ PŘEDPOKLADY PRO PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Chcete se u nás zaregistrovat? Super! Podívejte se do této části, abyste zjistili podmínky registrace a více informací o Uživatelském účtu.

5.1. Registrace. Na základě registrace zákazníka pomocí e-mailu a zvoleného bezpečného hesla, provedené na e-shopu, může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Uživatel registrací potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s našimi všeobecnými obchodními podmínkami a zásadami pro zpracování osobních údajů.

5.2. Funkce uživatelského účtu. Ze svého uživatelského rozhraní („Můj účet”) může zákazník provádět objednávání zboží, sledovat historii a detaily svých objednávek, evidovat údaje o svých mazlíčcích, měnit své osobní a kontaktní údaje, sledovat stav vyřízení objednávek a stav svého věrnostního konta a tak dále.

5.3. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

5.4. Zabezpečení uživatelského účtu. Přístup k uživatelskému účtu je zákazník povinen mít zabezpečen uživatelským jménem a silným heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Uživatelský účet můžeme zablokovat po pěti (5) neúspěšných pokusech o přihlášení. Činíme tak z bezpečnostního hlediska, aby nedošlo zejména ke zneužití uživatelského účtu zákazníka. Pokud bude váš uživatelský účet zablokován, prosím kontaktujte nás na naši zákaznickou linku nebo na info@krmimkvalitne.cz

5.5. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.

5.6. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

6. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

V této části se dozvíte, jakým způsobem si můžete objednat naše zboží a jak to probíhá.

6.1. Prezentace zboží. Veškerá prezentace zboží na e-shopu je informativního charakteru a nejsme povinni uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6.2. Ceny zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Tímto není omezena naše možnost uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

6.3. Složky kupní ceny. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši a také případný poplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován a konečné ceně obsahující náklady balného a dopravného.

6.4. Náklady na balné a na dopravu. Náš e-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Výše nákladů na dopravu bude záležet zejména na zvoleném dopravci, způsobu přepravy a místě, kam bude zboží doručeno. Dopravné ve výši uvedené na našem e-shopu účtujeme i při zaslání nového vybraného krmiva v rámci „Výměny otevřeného pytle“. Objednávky za cenu přesahující minimální celkovou cenu uvedenou na našem e-shopu Vám doručíme zdarma.

6.5. Proces objednávky. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na e-shopu (vkládá zboží “do košíku“, zvolí způsob úhrady kupní ceny zboží, uvede doručovací adresu a jiné nezbytné kontaktní údaje, zvolí požadovaný způsob doručení objednaného zboží a získá informace o nákladech spojených s dodáním, případně zvoleným balením zboží). U zboží, které je označeno jako „skladem“ se jedná o závaznou objednávku zboží zavazující k platbě. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito VOP a zásadami zpracování osobních údajů.

6.6. Proces odeslání objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko “Koupit“ a proces objednávky je tím ukončen. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.

6.7. Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.

6.8. Dodatečné potvrzení objednávky. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru velikosti balení u daného zboží.

6.9. Okamžik uzavření kupní smlouvy a potvrzení objednávky. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce či v jiném našem formuláři (dále jen “e-mail zákazníka"). K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka “Koupit“, o tom je zákazník informován právě prostřednictvím potvrzení o přijetí objednávky.

6.10. Povinnosti prodávajícího a kupujícího. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží a Vy se zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží.

6.11. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy na e-mail zákazníka, ve znění platných VOP. Zákazník rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

6.12. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

6.13. Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na adresu elektronické pošty zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito VOP, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce.

7. SLUŽBA VYBRAT KRMIVO NA MÍRU

V této části se dozvíte jak funguje naše „služba krmivo na míru”.

7.1. Krmivo na míru. Na našem e-shopu nabízíme uživatelům a zákazníkům službu, která Vám pomůže vybrat krmivo na míru pro Vašeho mazlíčka označenou jako „služba krmivo na míru”. Na základě odpovědí na dotazy v našem formuláři (plemeno, stáří, aktivita, preferované příchutě a další) vyhodnotí náš spolupracující výživový specialista, které krmivo z naší nabídky bychom Vám doporučili. Není povinné vyplnit všechna pole ve formuláři. Ale prosím vezměte na vědomí, že čím více údajů o Vašem mazlíčkovi budeme vědět, tím lépe budeme umět poradit a vybrat vhodné krmivo.

7.2. Služba je bezplatná. Služba krmivo na míru je bezplatná a nezavazuje Vás k nákupu jakéhokoliv zboží.

7.3. Potíže mazlíčka. Služba krmivo na míru slouží k nalezení nejvyváženějšího krmiva pro Vašeho mazlíčka, zlepšení a udržení jeho jídelníčku. Pokud má Váš mazlíček nějaké vážné potíže při příjmu potravy nebo při zažívání, prosím, kontaktujte svého veterináře, jeho odborné znalosti nahradit nedokážeme.

8. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY

V této části se dozvíte jaké jsou možnosti platby a jak funguje úhrada ceny.

8.1. Cena. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. 

8.2. Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit:

  • bezhotovostním převodem,
  • platební kartou online,
  • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru,
  • dobírkou u vybraných přepravců.

Způsob platby zboží si zákazník zvolí u objednávky v průběhu objednávky.

8.3. Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

8.4. Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.

8.5. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny např. v hodnotě 0 Kč (slovy: nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na e-mail zákazníka.

8.6. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na e-mail zákazníka uvedený v objednávce.

8.7. Dárkové poukazy. Našim zákazníkům nabízíme možnost zakoupení dárkových poukazů (v elektronické i tištěné podobě) v hodnotě 500 Kč, 1 000 Kč, 2 000 Kč. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán po uhrazení kupní ceny na vaši (elektronickou) adresu do 24 hodin. Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci “košík”, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využit.

8.8. Věrnostní program. Registrovaní zákazníci mohou využívat výhod našeho věrnostního programu. Jak náš věrnostní program funguje a jak se do něj můžete zapojit naleznete zde. 

9. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

V této části popisujeme, od jakého okamžiku je zboží už jenom Vaše.

9.1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy.

9.2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči Vám máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.

10. DODÁNÍ ZBOŽÍ, ŠKODA ZPŮSOBENÁ PRODÁVAJÍCÍMU A PŘÍPADNÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ PŘI PŘEPRAVĚ ZBOŽÍ

V této části popisujeme kdy zboží odešleme a jakým způsobem se k Vám dostane.

10.1. Doprava, osobní převzetí. Zákazníkovi je podle jeho volby zboží zasláno prostřednictvím dopravce, kterého si zákazník zvolil v průběhu objednávky z námi nabízených možností nebo osobním převzetím z námi nabízených možností.

10.2. Dodací doba. Je-li u zboží uvedeno, že je skladem, pak se zavazujeme zboží dodat nejpozději do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky. Pokud si objednáte zboží do 11 hodin dopoledne, uděláme vše proto, abyste jej obdrželi následující pracovní den. Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme připravit a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.

10.3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. Pokud měl zákazník zboží od dopravce převzít, přechází nebezpečí nahodilého zničení a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží na zákazníka v okamžiku, kdy mu bylo umožněno se zbožím disponovat, ne však dříve než v udanou dobu doručení. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.

10.4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

10.5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

10.6. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem, zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

10.7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi podnikateli náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) a dále je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit.

10.8. Možnost započtení nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

10.9. Povinnosti zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen takovou zásilku nepřevzít od dopravce vůbec. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoli důvodu.

10.10. Práva z vad. Práva zákazníků v případě vytknutí vady se řídí podle našeho reklamačního řádu a podle příslušných právních předpisů českého práva, zejména občanského zákoníku.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Tato část se týká postupu, jakým je možné odstoupit od kupní smlouvy.

11.1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od převzetí zboží. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle části 4 těchto VOP.

11.2. Právo na odstoupení přísluší pouze spotřebitelům. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Za předpokladu, že nám zákazník podnikatel vrátí zboží a nejedná-li se o vytknutí vady podle občanského zákoníku, jsme oprávněni účtovat náklady na skladování tohoto zboží podle bodu 10.6 a 10.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.

11.3. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu nebo odmítl převzít zboží.

11.4. Dárek. Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi námi a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem či z naší strany, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je nám povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Snažíme se poskytovat Vám ty nejlepší služby, ale nikdo není neomylný. Pokud Vám přišlo vadné zboží, koukněte se do této části.

12.1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

12.2. Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží jsou upraveny v našem reklamačním řádu.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

13.1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.

13.2. Obchodní sdělení. Zasíláme zákazníkům obchodní sdělení s nabídkou souvisejícího zboží nebo služeb, a to na e-mail zákazníka (obchodní sdělení pro zákazníky). E-mail zákazníka je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Zákazník se může z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásit.

13.3. Cookies. Používáme tzv. cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našem e-shopu, kde najde bližší informace o používání souborů cookies.

14. VYŠŠÍ MOC

Co se stane, pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události?

14.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto VOP způsobené vyšší mocí, pokud tyto VOP nestanoví jinak.

14.2. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro potřeby těchto VOP považuje jakákoli překážka, která nastala nezávisle na naší vůli a brání nám ve splnění naší povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili, překonali nebo předvídali. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, VČETNĚ ROZHODNÉHO PRÁVA A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

A nakonec si můžete přečíst i pár formalit.

15.1. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat. 

15.2. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3. Mezinárodní prvek. V případě existence mezinárodního prvku si sjednáváme, že se právní vztah mezi námi bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Touto volbou práva v souladu s čl. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008, ze dne 17. června 2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I.) však nesmí být zákazník touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země jeho obvyklého bydliště podle čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I.

15.4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.

15.5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně příslušné soudy ČR, místně určené podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena práva zákazníků podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.

15.6. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

15.7. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

15.8. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné vytvoření objednávky zákazníkem.

15.9. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 6. 1. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.


Odborné poradenství
s výběrem krmiva

Zbaští to, jinak vyměníme

Kvalitní krmiva
s vysokým podílem masa

Tipy od veterinářů
i trenérů

Staň se členem
naší smečky

  • Snadné opakování objednávek
  • Přehledná historie nákupů a jednoduché vrácení zboží
  • Rychlejší nákup krmiva